Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

redhairwitch
Reposted fromjasminum jasminum viaPokobiecemu Pokobiecemu
redhairwitch
Reposted fromDeva Deva viaPokobiecemu Pokobiecemu
redhairwitch
7856 fba9 500
redhairwitch
1214 d7cd 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakatastrofo katastrofo
redhairwitch
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
redhairwitch

- Wydaje mi się, Puchatku, że niedobrze jest być dużym – rzekło Maleństwo, ciągnąc Misia za łapkę.

- Wolę być duży, bo mogę więcej zjeść – wyjaśnił mu Kubuś.

- Ale za to inni mogą zbyt dużo od ciebie chcieć – zauważył kangurek.

— A.A. Milne
Reposted fromavooid avooid viamyszkaminnie myszkaminnie
redhairwitch
redhairwitch
6438 f711 500
Reposted fromnyaako nyaako viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
redhairwitch
Reposted fromFlau Flau viasofias sofias
redhairwitch
90% Polaków uprawia seks przed śubem
Reposted fromreksi0 reksi0 viakjuik kjuik
redhairwitch
2634 4128 500
Reposted fromratek ratek viaskillzmcfly skillzmcfly
redhairwitch
Reposted fromFlau Flau viaskillzmcfly skillzmcfly
redhairwitch
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamoninka moninka
redhairwitch
Reposted fromFlau Flau viakatt katt

August 22 2019

redhairwitch
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
redhairwitch
5128 a57c 500
Reposted fromfungi fungi viajanuschytrus januschytrus
redhairwitch
Reposted frommanxx manxx viaZircon Zircon
redhairwitch
3725 2f0f 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaZircon Zircon
redhairwitch
Charging.
redhairwitch
2929 3d38
Reposted fromzelbekon zelbekon viaZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl