Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

redhairwitch
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viakotfica kotfica
redhairwitch
7814 60ac 500
Reposted frompomoor pomoor viaJuliette Juliette
redhairwitch
8816 11c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaImmortalys Immortalys
redhairwitch
1044 6d38 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viailovegreen ilovegreen
redhairwitch
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viailovegreen ilovegreen
redhairwitch
8295 29c5
Reposted fromfungi fungi viailovegreen ilovegreen
redhairwitch
8668 10cc
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viailovegreen ilovegreen
redhairwitch
7004 e4a1
Reposted fromtichga tichga viailovegreen ilovegreen

March 27 2019

redhairwitch
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaRedHeadCath RedHeadCath
3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell vialekkaprzesada lekkaprzesada
redhairwitch
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaTewi Tewi
redhairwitch
7728 2e00 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
redhairwitch
6486 3812
Reposted fromsavatage savatage viabeltane beltane
redhairwitch
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
redhairwitch
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
redhairwitch
4437 4e44
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
redhairwitch
7353 9c9f
Reposted frompsychedelix psychedelix viakudlaty kudlaty

March 24 2019

redhairwitch
5926 cd29 500
Reposted fromtfu tfu viajudysza judysza
redhairwitch
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca vianebthat nebthat
redhairwitch
5073 8a3e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl